กรมทางหลวงขยายทางหลวง 3126 สายทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี แล้วเสร็จ รองรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3126 สายทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด เริ่มต้นที่ กม.3+400 สิ้นสุดที่ กม.11+163 บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดและจุดจอดเทียบท่าเรือหลวงจักรีนฤเบศ รวมระยะทาง 7.76 กิโลเมตร ในพื้นที่ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเดินยังมายังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกและภาคกลาง

ทางหลวงหมายเลข 3126 สายทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด ลักษณะโครงการปรับปรุงให้เป็นทางหลวงแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยขยายช่องจราจรด้านซ้ายทางด้วยการยกคันทางใหม่ มีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.75 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 15 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบดินถมและแบบเกาะสีกว้าง 4.60 เมตร โดยก่อสร้างขยายคันทางเดิมผิวจราจรปรับปรุงเป็นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบระบายน้ำตลอดสายทาง งานปรับปรุงทางแยกด้วยระบบไฟสัญญาณจราจรจำนวน 2 แห่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนตลอดช่วงและบนทางเดินเท้าตลอดช่วงเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา ใช้งบประมาณ 401,000,000 บาท

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่ง สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกและภาคกลาง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงตัวชุมชนถึงสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือจุดเสม็ด จุดจอดเทียบท่าเรือหลวงจักรีนฤเบศ หาดนางรอง หาดนางรำ หาดน้ำใส เกาะแสมสาร เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง 16 ตุลาคม 2563