กรมประมง พร้อมแจกปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฯ ล็อต 3 เปิดรับสมัครเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ต.ค. 63

นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 แรงงานตกงานและกลับภูมิลำเนา ขาดรายได้เพื่อการดำรงชีพ  รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาปัญหาการว่างงาน ที่สำคัญยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารดำรงวิถีชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) จึงได้มีนโยบายบูรณาการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้นเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรและการจ้างงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

โดยในส่วนของกรมประมง นายมีศักดิ์  ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง เข้าร่วมบูรณาการกับโครงการ  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก โดยให้ดำเนินการแก่เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 64,144 ราย ซึ่งกรมประมงจะเข้าไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งพันธุ์สัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำในการสร้างจุดเริ่มต้นกิจกรรมด้านประมง เพื่อให้เกษตรกรมีปลาสำหรับบริโภค เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถแบ่งปันส่งต่อชุมชน อีกทั้ง ยังจะช่วยเข้าไปส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านการประมงให้กับเกษตรกร เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาไปเป็นแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง) ได้

สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย เป็นเจ้าของพื้นที่ทำกินที่เป็นผืนเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และต้องมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเจ้าของเอกสารสิทธิ์จะต้องยินยอมให้นำมาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

เพื่อการขยายผลต่อไปไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ว่างงานหรือผู้ที่ตกงานได้รับผลกระทบจากโควิดในขณะนี้ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถสมัครเป็นแรงงานเข้าร่วมโครงการได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศในวันเวลาราชการ โทร.02-282-1832 หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://ntag.moac.go.th

 

 

 

 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์