บขส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาทำการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถในการจัดโครงสร้างองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ มีภาวะผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2936-1152 และ 0-2936-1880

ประกาศรับสมัคร ลงนามแล้ว

……………………………………..