พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบร่างแรกของรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ปี 2563 ก่อนส่งสหรัฐอเมริกา

วันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมายให้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นางพัชรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแรกของรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินงาน 3 ด้านสำคัญ ดังนี้ 1) ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย: นำเสนอสถิติการปราบปรามดำเนินคดีค้ามนุษย์ 109 คดี เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และทางเพศอย่างอื่น) จำนวนมากที่สุด 95 คดี การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 2) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ: พัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายโดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย และการเตรียมการรองรับการดูแลกลุ่มผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศ การพัฒนา Mobile Application “PROTECT-U” เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายและการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ และ 3) ด้านป้องกัน: การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปรามการค้ามนุษย์ การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ การคุ้มครองแรงงาน ต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเข้มงวด

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะมีการพิจารณารายงานฯ ร่างที่ 2 ในการประชุมครั้งต่อไป และจะนำร่างรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบในเดือนพฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี และส่งให้สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 ต่อไป

#####################################