กรมการขนส่งทางบก สรุป!!! สถิติการจัดเก็บภาษีรถประจำปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

กรมการขนส่งทางบก สรุป!!! สถิติการจัดเก็บภาษีรถประจำปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63) พร้อมเดินหน้าผลักดันบริการชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ตู้ Kiosk สอดรับการใช้ชีวิตยุค New Normal ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีรถประจำปี สามารถชำระภาษีรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลากหลายช่องทาง และสามารถดำเนินการชำระภาษีรถได้ล่วงหน้าก่อนครบอายุภาษี 90 วัน โดยในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) สถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 6,009,709 คัน จำแนกเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด จำนวน 4,513,215 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 773,981 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ จำนวน 281,739 คัน ชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) จำนวน 270,058 คัน ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จำนวน 40,597 คัน ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งเป็นช่องทางบริการรูปแบบใหม่เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวน 936 คัน และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 975 คัน นอกจากนี้ ยังมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านหน่วยงานเครือข่าย อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีผู้ใช้บริการจำนวน 111,520 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 11,231 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 5,370 คัน และผ่านธนาคาร จำนวน 87 คัน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมการขนส่งทางบกจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ให้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เช่น เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองรับการดำเนินชีวิตยุค New Normal ของประชาชน มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว สามารถรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
———————————-
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร