ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง

12 ตุลาคม 2561 นางสาววรนุช  อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง โดยมีพล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการดดำเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการต่างๆ ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ณ กองกำกับการฝึก ต.ช.ด. ภาค 1 คลองหลวง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี