“เฉลิมชัย” เผยข่าวดี “ชาวสวนลำไย” เตรียมรับเงิน กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. จ่ายเยียวยาสวนลำไย ไร่ละ 2 พัน ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 63

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิตและตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 63 ทั้งนี้ความคืบหน้า โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับจังหวัด จำนวน 209,592 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,525,592.72 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล  และกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง  ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินให้กับเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 เกษตรกร จะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 และในกรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ 25 ส.ค. 63) และต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชี พร้อมแนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส.ให้ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย

………………………………………