ธ.ก.ส.จับมือแบงก์เกษตรจีน ร่วมพัฒนาบุคลากรและ SMEs เกษตร

ธ.ก.ส. ลงนามร่วมมือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน เสริมสร้างประสิทธิภาพ    ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจด้านสินค้าเกษตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาธุรกิจ (Mutual cooperation for training and business development activities)” ระหว่าง ธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Development Bank of China (ADBC)) กับ ธ.ก.ส. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพองค์กร (Institutional Efficiency and Human Resources Development) เพื่อส่งมอบบริการที่ดีแก่ประชาชนในภาคชนบท ตลอดจนขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMAEs ของ ธ.ก.ส. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบท อันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (ADBC) ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตั้งแต่ ปี 2548 อันนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร การพัฒนาด้านการบริการและการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับลูกค้า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมาใช้ในการเสริมสมรรถนะการดำเนินงานของธนาคารและการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้าน ต่าง ๆ การอบรมและพัฒนาตัวแบบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม การต่อยอดไปสู่การเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจของสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานของไทย เช่น ข้าว หมอนยางพารา ผลไม้อบแห้งที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMAEs ของ ธ.ก.ส. อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างงาน  สร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคชนบท”

Mr.Qian Wenhui ประธาน ADBC กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ADBC กับ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้จะเป็น  การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่ออำนวยประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนา  ภาคชนบทของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสไปยังลูกค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้และ         ความเชื่อมโยงทางธุรกิจ