มท.3 ห่วงใยประชาชนริมตลิ่งแม่น้ำโขง ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการดำเนินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง” อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายปรพล เจริญพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ บรรยายสรุปโครงการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งอยู่ในแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้กรมฯ เร่งดำเนินงานโครงการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อรักษาดินแดนให้กับประเทศ

………………………………….