รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ปี ๒ พร้อมมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหา ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก ภาคเหนือ ปี ๒ ณ บ้านนางมาลี สำลี เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๒ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบบ้านให้แก่ นางมาลี สำลี ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กล่าวชื่นชม จิตอาสาที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่นางมาลี จนสำเร็จ และได้ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ให้ทราบด้วย

ต่อมาในเวลา ๑๑.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กล่าวถึงแผนการบูรณาการงานที่อยู่อาศัย ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม คือ นางนงค์ ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งอาศัยอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบปัญหารายดังกล่าว และให้คำแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการแก่ผู้ประสบปัญหารายดังกล่าวเนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน

ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในบ้านของตนเอง จากการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงบ้าน จำนวนทั้งสิ้น ๗,๙๑๙ หลัง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมกิจการผู้สูงอายุจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๗๘,๓๕๔,๕๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ๓,๒๐๐ หลังทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly City) เพื่อปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุหรือสถานที่สาธารณะที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันตามหลัก Universal Design ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓,๘๗๕,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีเป้าหมายดำเนินการในการจัดทำโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้างหรือซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ หลังทั่วประเทศ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม ตลอดจนมีการส่งเสริมการอบรมช่างชุมชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และขอประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจเอกชน CSR และผู้สนใจสามารถติดต่อบริจาคเงิน วัสดุเพื่อซ่อมสร้างบ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๐๐๐ หลัง เตียง ที่นอน ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และอื่น ๆ โดยสามารถติดต่อ ได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP