สอศ. ปลื้มผู้เชี่ยวชาญสาขางานอาชีพลงทะเบียนออนไลน์ร่วมเป็นครูพิเศษสอนนักศึกษา

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการดำเนินการขยายผล จากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค นอกจากความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยการบูรณาการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากผู้บริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรม หอการค้า และสถานประกอบการ เชิญชวนเป็นครูพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา นอกเหนือจากครูประจำการในสถานศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้มาร่วมสมัครลงทะเบียนออนไลน์แสดงความจำนงเป็นครูพิเศษในโอกาสนี้ด้วย จำนวน 68 คน ได้แก่นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายนภดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และนายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ซึ่งน่าปลื้มใจแทนนักศึกษาอาชีวศึกษา

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา ครั้งแรก ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน มีผู้ขึ้นทะเบียน ตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวน  20 คน ครั้งที่ 2 มีผู้ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 32 คน เน้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้เคียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยในครั้งที่ 3 นี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นในขณะนี้ มีจำนวน 120 คน และมีผู้ที่ยื่นความจำนง และกำลังตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 400 คน ทั้งนี้ เป้าหมายรวมทั้งประเทศ มีจำนวน 500 คน ซึ่งจะเพียงพอที่จะไปสอน บรรยาย ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 900 แห่ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

 

ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 สอศ.ได้นำการบริการออนไลน์เพื่อขึ้นทะเบียน บริการแก่ครูพิเศษอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรม ใน EEC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม หรือด้านภาษา กฎหมายการลงทุน ระบบบัญชี การเงิน การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสังกัด สอศ. ซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา สามารถทำได้โดยเข้าเว็บไซต์ http://gg.gg/bj2m2 หรือสแกน QR Code

และสำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เข้า Google Play Store ค้นหาขึ้นทะเบียนครูพิเศษ EEC (EECTeacher)    กดติดตั้ง หรือสแกน QR Code