ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

…………………………………………………..