กลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ อบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 258 คน           

นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ และคณะ จัดอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.(กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 258คน ณห้องประชุมไทรทอง โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

…………………………………………………..