อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผ้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ผส. มีแนวคิดร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน เนื่องจากถุงพลาสติกเพียง ๑ ใบ ใช้เวลาการย่อยสลายถึง ๔๕๐ ปี และยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น แม้กรมกิจการผู้สูงอายุจะเป็นเพียงองค์กรหนึ่งในสังคม แต่ก็มีความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับการลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และชักชวนให้บุคลากรในสังกัด ได้นำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก โดยจูงใจให้มีการใช้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผส. มุ่งมั่นในการร่วมมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยการรณรงค์ดังกล่าว ได้มอบถุงผ้าให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริเวณอาคารมหานครยิบซั่มด้วย เพื่อให้ทุกคนร่วมตระหนัก และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป