รายการ Thailand Plus ตอน กลุ่มเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ จ.ระยอง

Featured Video Play Icon

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรรมโดยส่วนใหญ่ เป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับต้นๆ ของโลก ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การผลิตอาหารในด้านต่างๆ ยิ่งต้องเพิ่มปริมาณและลดเวลาในการผลิตเพื่อให้ทันต่อผู้บริโภค การใช้สารเคมีหลากหลายชนิดมากมายสรรพคุณจึงเป็นวิธีการที่เกษตรกรคิดว่าดีและได้ผลผลิตงาม เมื่อธาตุอาหารในดินเสื่อมลงจาการใช้สารเคมีติดต่อกันระยะนานจึงส่งผลในด้านผลผลิตตกต่ำ โรคแมลงเพิ่มขึ้น คุณภาพผลิตผลก็ลดลงวงจรที่กล่าวมาเบื้องต้นเกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ในสังคมเกษตรกรรม จากพระราชดำรัส ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงถูกหยิบยกมาส่งเสริมกระตุ้นและปรับวิธีคิดในด้านดำรงชีวิตให้เหมาะกับตนเองและธรรมชาติ มีหลักการดำรงชีวิตที่สร้างสมดุลอย่างมั่นคงเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ กอปรกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนยังมองเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการลงมือทำอย่างจริงจัง

เกษตรอินทรีย์ เป็นวิธีการแรกเริ่มที่เกษตรกรได้ยึดทำมาเป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดมสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรายได้แก่เกษตรกรโดยสามารถกำหนดราคาได้อย่างมั่นใจในคุณภาพผลิตผลของตนเอง และแก่นสาระสำคัญของเกษตรอินทรีย์ก็คือ “การดำเนินวิถีชีวิตให้แนบอิง-เคารพนบนอบแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานของมวลมนุษย์ที่จะนำไปสู่สุขภาวะที่มั่งคั่งและยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เปิดความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมาย

2. เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคน ดิน น้ำ สวนและสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อพัฒนาระบบการแบบรับรองกลุ่มในเขตพื้นที่เป้าหมาย และพัฒนาไปสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

4. เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่มีอยู่ในสวน

5. เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนลูกหลานคนสวนให้เกิดการรักและหวงแหนอาชีพและผืนดิน

กลุ่มเป้าหมาย

1. สร้างระบบเกษตรแกนนำเกษตรกร 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ และชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง รวม 16 ครัวเรือน

2. สร้างระบบเกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture สู่สุขภาพคน ดิน และสิ่งแวดล้อม ตามวิธีพอเพียง และได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

……………………………………………….