กปน. รับนโยบายรัฐ ยกเลิกสำเนาเอกสาร เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน พร้อมพัฒนาบริการออนไลน์ สู่ไทยแลนด์ 4.0

การประปานครหลวง (กปน.) ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ยกระดับคุณภาพงานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ด้วยการบริการออนไลน์ สู่ไทยแลนด์ 4.0

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. กล่าวว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตและจัดส่งน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้สะดวกรวดเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน กปน. สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยยกเลิกการสำเนาเอกสาร (No Copy) ในการให้บริการงานประปา หากผู้ขอรับบริการเป็นประเภทบุคคลธรรมดาและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น เนื่องจาก กปน. ใช้ระบบเครื่องอ่านบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้น้ำอยู่แล้ว

นางราชิรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กปน. ยังได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th ซึ่งสามารถขอติดตั้งประปาใหม่ ตรวจสอบสถิติการใช้น้ำ ตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลอ่อนหรือน้ำไม่ไหล และชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง นอกจากนี้ กปน. ยังมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารการสูบจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาหรือการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับบริการต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง