รัฐบาล โดย วธ. จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

รัฐบาล โดย วธ. จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 จัดแสดงนิทรรศการ-การแสดงศิลปวัฒนธรรม-ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค. 63

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งชมการแสดง ชุด อาศิรวาทราชสดุดีพระภูมีองค์ภูมิพล จากกรมศิลปากร การแสดงศิลปะวาดทราย “รำลึกจากดินสู่ฟ้า” โดย อาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี ศิลปินวาดทรายประกอบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด แผ่นดินของเรา และ ใกล้รุ่ง จาก ผิงผิง สรวีย์ แชมป์จากรายการ The Golden Song ซีซั่น 2 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ซึ่ง วธ. มีนโยบายและยุทธศาสตร์หลักในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และภาคประชาชน จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2563 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา และปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อีกทั้งเป็นการร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ

โซนที่ 2 อัครศิลปิน จัดแสดงภาพถ่ายและภาพวาดฝีพระหัตถ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ และโน้ตดนตรีพระราชนิพนธ์ ซึ่งจะมีไฮไลท์ คือ การจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์จริง ที่หาชมได้ยาก

โซนที่ 3 จัดแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังเพลงผ่านเทคนิคซาวด์โดม (Sound Dome System)

โซนที่ 4 นิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริ อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน โครงการหลวงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน เป็นต้น โดยจัดในแสดงระบบ infographic touch screen

โซนที่ 5 ปณิธานตามรอยเท้าพ่อ จัดแสดงในระบบ write digital on cloud ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เขียนปณิธานการทำความดีสืบสานคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พ่อของแผ่นดิน” และ

โซนที่ 6 เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปินรับเชิญ และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2563 ได้แก่ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยศิลปินรับเชิญ อาทิ สปาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ The Golden Song ss๑ อลิส ธนัสลักษณ์ ฮัดสัน The Golden Song ss๒ และเอฟ รัฐพงศ์ ปิติชาญ The Golden Song ss๒ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ แบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ ภาพถ่ายระลึกเนื่องในนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหนังสือทศรัชบรมราชจักรีวงศ์ หนังสือศาสตร์พระราชาภาพถ่ายแสงและเงา (มีจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือเว็บไซต์ www.m-culture.go.th

——————————–