กรมเจ้าท่า ร่วมมือกับ GISTDA ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และพัฒนานวัตกรรม ในการกำกับดูแล และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า GISTDA โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และพัฒนานวัตกรรม ในการกำกับดูแล และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างกรมเจ้าท่า และ จิสด้า ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากสองหน่วยงานมีความประสงค์จะร่วมมือในการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูล และ การมีส่วนร่วมตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะมีการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางน้ำ

พร้อมนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารจัดการขยะและมลพิษทางทะเล ด้านการริหารการกัดเซาะชายฝั่ง ด้านการกำกับดูแลการรุกล้ำลำน้ำ ด้านการบริการจัดการผักตบชวา และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภารกิจทางด้านการกำกับและดูแลระบบขนส่งทางน้ำ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการผลักดัน ขับเคลื่อนและ กำกับการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า GISTDA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมหลากหลายความละเอียด ทั้งดาวเทียมไทย และดาวเทียมเครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ อาทิ การติดตามพื้นที่น้ำท่วม การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การติดตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตลอดจนการนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานตามกรอบบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ และพัฒนานวัตกรรม ในการกำกับดูแล และพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานของ ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่ายวางแผนจะร่วมบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม อาทิ ด้านการบริหารจัดการขยะและมลพิษทางทะเล ด้านการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งด้านการกำกับดูแลการรุกล้ำลำน้ำ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ผักตบชวา รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน สร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง GISTDA และ กรมเจ้าท่า ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือเป็นพันธมิตรของสองหน่วยงานต่อไป

การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างกรมเจ้าท่า และ จิสด้า ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลและการมีส่วนร่วมตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะมีการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางน้ำ และบุคลากร พร้อมนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารจัดการขยะและมลพิษทางทะเล ด้านการบริหารการกัดเซาะชายฝั่ง ด้านการกำกับดูแลการรุกล้ำลำน้ำ ด้านการบริการจัดการผักตบชวา เป็นต้น ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน เห็นตรงกันว่าภารกิจดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมภารกิจทางด้านการกำกับและดูแลระบบขนส่งทางน้ำ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน และเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลักดัน ขับเคลื่อน และกำกับการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทร ๐ 2223 1311 – 8 ต่อ 280 , 285 หรือหรือ ฝ่ายภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ GISTDA คุณบิว Mobile 062-654-1695 โทรศัพท์ 0 2141 4444. โทรสาร 0 2143 9586
…………………………………………………………….