วธ. เชิญชวน นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมรณรงค์เทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2563 หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด เทศกาลดีงามเก่าแก่ทั่วทุกภูมิภาค

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสื่อมวลชน พร้อมนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานเทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2563 ได้แก่ นิทรรศการสืบสานเทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) เยาวราช กรุงเทพฯ ,ชลบุรี ,นครสวรรค์ และภูเก็ต การแสดงเชิดสิงห์โต และการจัดแสดงอาหารเจ

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญที่ดีงามของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงใน 5 ด้าน

โดยเฉพาะเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ดังนั้น วธ. จึงบูรณาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี 2563 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ

1. กรุงเทพมหานคร วธ. บูรณาการร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนเยาวราช และบริเวณโดยรอบ ซึ่งเทศกาลกินเจเยาวราชมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จัก สำหรับกิจกรรมพิเศษในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปรับการจัดงานให้เข้ากับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการอัญเชิญเทพเจ้าองค์ที่ 10 “ฮั่วท้อเซียงซึง” ซึ่งเป็นเทพเกี่ยวกับหมอยาและการดูแลสุขภาพ ให้ผู้เข้าร่วมงานขอพรด้านสุขภาพ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ปรับขบวนแห่เป็นการใช้รถแทนการเดิน การออกร้านอาหารเจกว่า 100 เมนู โดยมีอาหารที่เป็นไฮไลต์ คือ ผัดหมี่จักพรรดิชัยมงคลโป้ยเซียน กิจกรรมทำบุญ เสริมดวง ขบวนแห่รถบุปผชาติ การเชิดสิงโต เป็นต้น

2. วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการร่วมกับ จ.นครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ หน้าผาปากน้ำโพธิ์ โดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “อิ่มบุญ…สุขใจ…เจี๊ยะแปะฉ่าย โชคดีร้อยอย่าง” ซึ่ง“แปะฉ่าย” เป็นผักมงคลตามความเชื่อของชาวจีน มีความหมายว่า โชคดีร้อยอย่าง โดยนำมาปรุงเมนูอาหารเจเพื่อเสริมศิริมงคล โชคลาภ แก่ประชาชนชาวนครสวรรค์และใกล้เคียง รวมทั้งมีการจุดถ่ายรูปแปะฉ่ายมงคลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ม่านน้ำตก สระบัวลอยประทีปมงคล สะพานตัดกรรม สวนดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำเมนูอาหารเจที่ปรุงด้วยแปะฉ่ายมงคล 9 วัน 9 เมนู พิธีสวดมนต์มหามงคลถวายกิวอ๊วงฮุกโจ้ว ขบวนแห่องค์กิวอ๊วงฮุกโจ้ว ลอยประทีปเสริมดวง และสระบัวเจ้าแม่กวนอิม

3. วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมกับ จ.ภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต โดยมีกิจกรรม อาทิขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 อ๊าม 9 วัน การจำหน่ายอาหารเจ การประกอบพิธีกรรม อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ถือเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2561

4. วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับ จ.ชลบุรี จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เทศกาลกินเจ “เทิดไท้องค์ราชัน 68 พรรษา” ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี โดยภายในงานจะมีการจัดพิธีตั้งโต๊ะเก้าชั้นอัญเชิญเทพเจ้า พิธีเดินข้ามสะพานเจ็ดดวงเพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอพรเสริมดวงชะตา บารมี และเสริมสิริมงคล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเทศกาลกินเจอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองพัทยา ณ โรงเจศาลเจ้าเซียนซือ (มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน) และมีการจัดงานในศาลเจ้าชื่อดังของอำเภอต่าง ๆ เช่น โรงเจเปาฮกตั้วชลบุรี โรงเจพุทธสมาคมสว่างผล หนองมน (เม่งก้วยเซี่ยงตั๊ว) โรงเจพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา เจ็งเยี่ยงไท้ โรงเจบ้วนฮกตั๊ว บ้านบึง มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบอีกด้วย

วธ.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานเทศกาลประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) โดยการละเว้น การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์

…………………………………………………….