อพวช. ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้กับประชาชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเที่ยวประเทศไทย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “อพวช. ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเมื่อมาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

โดย อพวช. ถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเบื้องต้นของทางภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

3.การให้ความรู้ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง อพวช. ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่รักษามาตรฐานการคัดกรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”

สำหรับมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ฐานะผู้ประกอบการ คือ

1.จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว สำหรับผู้รับบริการ ในกรณีที่มีทางเข้า-ออก หลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง

2.จัดพื้นที่ในการลงทะเบียน ของผู้รับบริการทุกครั้ง เพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ

3.บันทึกประวัติพนักงาน และประวัติการเดินทาง

4.อนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเท่านั้น

5.จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการ

6.จำกัดจำนวนผู้รับบริการ จัดพื้นที่รอคิวและต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

7.ควรมีเส้นทางหรือแนวบอกเส้นทางอย่างชัดเจนในการเข้าใช้บริการ

8.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

9.มีการควบคุมสุขอนามัยและการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่โซนให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนผู้ให้บริการ คือ

1.พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อม Face Shield ในขณะปฏิบัติงาน

2.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

3.หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

5.พนักงานผู้ทำหน้าที่จัดการขยะ จะต้องล้างมือทันทีหลังเสร็จงาน การดาษชำระ และหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมก่อนทิ้งลงถังขยะ

6.หลีกเลี่ยงการรับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรง อาจสวมถุงมือหรือมีถาดสำหรับรับเงิน และควรทำความสะอาดที่รับเงินอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนสำหรับผู้มารับบริการ คือ

1.ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

2.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

3.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

4.ระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบการไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง

5.หลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การชำระเงินผ่านระบบโอนเงินหรือพร้อมเพย์ เป็นต้น

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อพวช. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยพร้อมดูแลใส่ใจบริการความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ วิถีใหม่แบบ New Normal ให้กับประชาชนทุกคนได้อย่างมีความสุขทุกครั้งที่มาใช้บริการ”

…………………………………………………..