รมช.ธรรมนัส ติดตามโครงการ Zoning by Agri – Map พร้อมมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่พี่น้องเกษตรกร จ.นครพนม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri – Map) พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต แก่พี่น้องเกษตรกร ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งมอบความรู้แก่เกษตรกรเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ทำนาอย่างเดียว) ผลผลิตข้าวต่ำ ต้นทุนการผลิตสูงคันนา กระทงนา มีขนาดเล็ก ทำให้การบริหารจัดการแปลงนาลำบาก และเกษตรกรมีความสนใจทำการเกษตรแบบผสมผสาน จึงวางเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ไว้จำนวน 5 แปลง พื้นที่รวม 2,500 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการแล้ว 133 ราย โดยในพื้นที่ ต.ยอดชาด อ.วังยาง มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 500 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการ 34 ราย

“ตอนนี้ได้มีการประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการ  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต พร้อมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชเดิมอีกด้วย” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย 49 แปลง เนื้อที่ประมาณ 279-3-10 ไร่ บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ส.ป.ก.นครพนม มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 11 อำเภอ 40 ตำบล (ยกเว้นอำเภอเรณูนคร) เนื้อที่รวม 460,548 ไร่ ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 24,170 ราย 29,526 แปลง เนื้อที่ 348,509 ไร่

………………………………………………