บ้านพักเด็กฯปทุมธานี จับมือ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ กรมดย.จัดกิจกรรม “เด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน”

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี สถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ“เด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน” โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเสียสละ และใช้เวลาว่างทำความดีและทำประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี/นครนายก/นนทบุรี สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เด็กและเยาวชนจากสถานรองรับเด็ก เด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน 300 คน โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตอาสา” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์วัดมูลจินดาราม โรงเรียนวัดมูลจันดาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ได้รับเกียรติจากนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในอำเภอธัญบุรี ได้แก่

1.นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี
2.รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ประธานจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. น.อ.นพดล โพธิ์สง่า น.อ.(พ) นพดล โพธิ์สง่า นายทหารปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานประสานภารกิจความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพอากาศ
4.นายสวัสดิ์ ยอดแก้ว ผู้ประสานงาน 904 จังหวัดปทุมธานี
5.ผศ.ดร. ณัฐ แก้วสกุล หัวหน้าจิตอาสา 904 อำเภอธัญบุรี และ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร. ธัญบุรี
6 ผศ มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มทร. ธัญบุรี
7 นางธิดารัตน์ โสดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มทร ธัญบุรี

และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่

1.นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3 นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
4.นางภาวินี สุมลตรีรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
5.นางสาวเบญมาส แก่นเมือง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
6.น.ส.ชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
7.น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงธัญญพร
8.นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และ วัดมูลจินดาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลโดย นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี