“สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่  แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงาน โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากตัวแทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระบบประกันสังคม ให้การต้อนรับ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากที่ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นต้องเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็ว กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม จึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในวันนี้ จึงได้จัดให้มีการประชุมแนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม โดยได้เชิญผู้แทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ทั้งสิ้น 242 แห่ง มาซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่ สถานพยาบาลตามสิทธิฯ และกรณีการเบิก  ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถให้บริการ แก่ผู้ประกันตนเป็นแนวทางเดียวกัน ในการนี้ ตนได้ฝากความร่วมมือสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ทุกแห่งให้ดูแลลูกจ้าง/ผู้ประกันตน อย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มความสามารถ เพื่อร่วมกันสร้างแรงงาน ที่เข็มแข็งพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคง ยั่งยืน ต่อไป

………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน