พช.นนทบุรี สานสัมพันธ์ สมาชิก สอ.พช. จัดกิจกรรมเสริมพลังความสมดุลการงานกับการบริหารจัดการวิถีชีวิต สร้างความสุของค์กร อย่างมีคุณค่า

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวโสภิดา บุญเนาว์ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ในฐานะผู้แทนสมาชิก สอ.พช. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการบำนาญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ผนึกกำลังดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วยการรับฟังการบรรยาย “ธรรมะ ” ข้อคิดในการทำงานพัฒนาชุมชน ให้มีความสุข แบบ 5:3:3 โดย พระมหาสมปองตาลปุตโต พระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รัตนวังโส และทีมงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ , กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายเส่ง สิงห์โตทอง ประธาน สอ.พช. และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเรียนรู้วิธีการ “การเพาะเห็ดโคนน้อยในตระกร้า” โดย นางสาวบุณยวีร์ เลิศศรีธนิตตา อสพ.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่สามารถสร้างอาชีพเสริม ต้นแบบที่น่าชื่นชม

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเครื่องซักผ้าให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อสาธารณประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวม

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้สมาชิก สอ.พช. จังหวัดนนทบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ สอ.พช. เพื่อมาประยุกต์การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังบวกสู่ความสมดุลการงานกับการบริหารจัดการวิถีชีวิต สู่การสร้างความสุขภายในองค์องค์กร และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

…………………………………..

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี.