กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2563 ชูความสำคัญของการร่วมมือด้านสุขภาพจิต พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสร้างความหวังและพลังใจ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2563 World Mental Health Day 2020 โดยในปีนี้กรมสุขภาพจิต เน้นการพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของประเทศไทย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความหวังและพลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยจากการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งต่อสภาพวิถีชีวิต สภาวะเศรษฐกิจ และส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทยไม่มากก็น้อย การที่จะฟื้นฟูสถานการณ์ในครั้งนี้ ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตนั้น ด้วยการสร้างความหวัง การสร้างแรงใจเพื่อให้กลายเป็นพลังจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งตรงกับหัวใจการทำงานของรัฐที่มีเป้าหมายลดความทุกข์และสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนไทยได้ อีกทั้งการผลักดันและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างสุขภาพจิตของคนไทยให้ดีขึ้น จะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะนำมาใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบหรือมีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เป็นแนวทางที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ที่องค์อนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้วันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day เป็นต้นมานั้น วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต รวมถึงการร่วมมือเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะปัญหาการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชสำคัญอันทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกก่อนวัยอันควร  ซึ่งแต่ละปีการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก  กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินงานด้านการรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการให้พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ ความยืดหยุ่น และมีความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น โครงการบ้านพลังใจ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งเป็นความร่วมมือสำคัญในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างพลังใจในครอบครัวให้เข้มแข็งและฝ่าฟันอุปสรรคต่างไปได้ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในอนาคต

โดยกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2563 ในครั้งนี้ประกอบด้วย การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานทีมปฏิบัติการพิเศษป้องกันการฆ่าตัวตายและ HOPE Task Force  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างกรมสุขภาพจิต และ กองบังคับการปราบปราม เสวนา “บ้านพลังใจ เพราะบ้านเป็นพลังของใจ” ปิดท้ายด้วยการทอล์คด้านสุขภาพจิต ในช่วง ME Talk : ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตอน ความหวังและพลังใจ  กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากกองบังคับการปราบปราม, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและเอกชน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตจะนำสาระ ความรู้ ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อขยายประโยชน์จากการจัดงานสู่ประชาชาชนให้กว้างขวางขึ้นด้วย ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมดังกล่าวผ่านทางเฟชบุคของกรมสุขภาพจิต หรือ เฟชบุคสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้อีกด้วย

………………………………………