‘จับกัง1’ มอบ ทปษ.รัฐมนตรี ลงเพชรบุรี ชูหมู่บ้านต้นแบบ ม.40 สร้างการรับรู้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันทางสังคม

‘รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น’ มอบหมายให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด“โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” มอบป้ายให้แก่ “บ้านสมอลก” ยกย่องเป็น หมู่บ้านต้นแบบการประกันตนมาตรา 40 ขยายความคุ้มครองให้กับแรงงานอิสระ มีหลักประกันทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีหลักประกันชีวิต ในวันนี้ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เป็นตัวแทนในพิธีเปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” และมอบป้าย“หมู่บ้านประกันสังคม” ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย ให้แก่ “บ้านสมอลก” ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น หมู่บ้านต้นแบบการประกันตนมาตรา 40 เป็นหมู่บ้านแรกของจังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถขยายความคุ้มครองให้กับแรงงานอิสระ มีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน) ทั้งนี้ บริษัท ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมมอบไข่ไก่ จำนวน 10,000 ฟอง และคูปอง CP Freshmart จำนวน 1,000 ชุด

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” ในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกัน และความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ให้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการร่วมผลักดันการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม ให้แก่แรงงานอิสระ สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่ “โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

…………………………………………..