เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล Wenhui Award 2020 จำนวน 2 รางวัล ในหัวข้อเรื่อง “Educational Innovation in Response to Pandemic and Other Emergencies”

UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education โดยการสนับสนุนของ the Chinese Society of Education เปิดรับสมัครให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ (IOs) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร(NGOs) และบุคคลทั่วไป ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล Wenhui Award 2020 จำนวน 2 รางวัล ในหัวข้อเรื่อง “Educational Innovation in Response to Pandemic and Other Emergencies” (นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ) เพื่อยกย่องและให้รางวัลแก่บุคคลหรือสถาบันที่จัดทำผลงานที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐ

ผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์เพื่อเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563

ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครออนไลน์และยื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ดังนี้
– Summary of the Innovation Project
– Curriculum Vitae (CV) สำหรับบุคคล หรือ Organization profile สำหรับองค์กร

ขั้นตอนที่ 3 ส่งหนังสือรับรองการเสนอชื่อ โดย ให้หน่วยงานผู้เสนอชื่อส่งไปยัง the Wenhui Award Secretariate ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkok.unesco.org/theme/wenhui-award

………………………….