“บิ๊กอู๋”จับมือท้องถิ่น สถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าทำงาน

รมว.แรงงาน เปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 มอบรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 566 แห่ง ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาครัฐร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”และมอบโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 566 แห่ง ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวง มีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยการสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ โดยการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 1,275,638 คน ซึ่งในวันนี้ได้มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 566 แห่ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานศึกษา ตลอดจนบรรลุวาระแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ต่อไป

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สถานศึกษา” เป็นความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ไปสู่การปฏิบัติต่อไป