อย. ไขข้อข้องใจกรณีฉลากนมพาสเจอร์ไรส์แสดงวันหมดอายุเกิน 10 วัน

อย. แจงกรณีพบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์แสดงวันหมดอายุเกิน 10 วัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการยื่นขอขยายระยะเวลาการบริโภคโดยมีหลักฐานประกอบชัดเจนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตในกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ เวลาการฆ่าเชื้อ และผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวมีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 10 วัน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์กองอาหาร http://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแสดงวันหมดอายุบนฉลากของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เกินกว่า 10 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย. ขอชี้แจงว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 (พ.ศ.2556), 351 (พ.ศ.2556), และ 352 (พ.ศ.2556) กำหนดให้นมโค นมปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายจนถึงผู้บริโภค ไม่เกิน 10 วัน แต่หากผลิตภัณฑ์ข้างต้นมีอายุการเก็บรักษาเกินกว่า 10 วัน สามารถยื่นขอขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคกับ อย. ได้ โดยต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดของเทคโนโลยีกระบวนการในการพาสเจอร์ไรส์พร้อมแจ้งอุณหภูมิ เวลาในการฆ่าเชื้อ อุณหภูมิการเก็บรักษาตลอดระยะเวลาบรรจุถึงการจำหน่ายต่อผู้บริโภค ข้อมูลผลการศึกษาอายุการเก็บรักษา และผลิตภัณฑ์ต้องแสดงข้อความ “อัลตร้าพาสเจอร์ไรส์” หรือ “พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิสูง” แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภค จำนวน 7 สถานประกอบการ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์กองอาหาร http://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นมโคพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์ ควรอ่านข้อมูลรายละเอียดบนฉลาก ได้แก่ ชื่ออาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ส่วนประกอบสำคัญ ปริมาตรสุทธิ เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ และข้อมูลการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไป
…………………………………….