ผู้นำกรมหม่อนไหมประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานที่ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกรมหม่อนไหมในปี 2564 แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยครอบคลุม 11 งานสำคัญ อาทิ งานพระราชดำริที่ทุกภาคส่วนต้องสืบสานพระปณิธานงานด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขยายผลต่อยอดสู่พื้นที่เกษตรกร รวมทั้งการแปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนปราชญ์หม่อนไหม ทายาทหม่อนไหม และพัฒนาศักยภาพหม่อนไหมอาสา ให้มีองค์ความรู้ เป็นผู้มีส่วนในการช่วยปฏิบัติงานและสืบสานต่อยอดงานด้านหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

“สำหรับการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าหม่อนไหมและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหม่อนไหม การต่อยอดนำผลการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สินค้ามีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมในทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงภาคการผลิตสินค้าหม่อนไหมกับภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ”

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้งานด้านหม่อนไหมประสบความสำเร็จบรรลุตามพันธกิจได้นั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในทุกๆ มิติ ยึดค่านิยมร่วมกันในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ องค์กรมีระบบฐานข้อมูลที่พร้อมในการให้บริการ รวมทั้ง สร้างความท้าทายในการทำงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการด้านหม่อนไหมของประเทศไทย

………………………………