ประกันสังคม มุ่งสู่ประตูเมืองภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น รุกสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นายประพนธ์ ศิลปรัศมี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้ ประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การจัดเสวนาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนใน 10 จังหวัดภาคอีสาน

นายประพนธ์ ศิลปรัศมี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ว่าการจัดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม และสร้างสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การจัดเสวนาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และอุดรธานี ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับการจัดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคมในครั้งนี้ มีกำหนดจัดงานฯ 2 วัน คือ ในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2563 ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 โดยนางสาวอมร โสมชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตามนโยบาย Healthy Thailand กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ. การเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปะศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน