รมช.มนัญญา ประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ร่วมกับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ผ่านระบบ ZOOM วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราไปสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อย่างยั่งยืนต่อไป

………………………………………………………..