รมว. ยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นบส.ปปส. รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยาเสพติด

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงบริหารยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ผู้บริหารระดับสูง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อเสนอทางนโยบาย ทั้งนี้ การอบรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ดูแลด้านเนื้อหา หลักสูตรมุ่งเน้นในเรื่องยาเสพติดและการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า หลักสูตร นบส. ป.ป.ส. ได้รับการพัฒนาขึ้นภายหลังจากมีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (Unite Nations Assembly Special Session 2016 : UNGASS 2016) ซึ่งหลังจากการประชุมดังกล่าวได้เกิดมุมมองใหม่ต่อปัญหายาเสพติด และได้ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทย เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลดปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก โดยมีการปรับแก้กฎหมายยาเสพติดให้มีความทันสมัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กร ในฐานะเป็นผู้ที่สามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะได้เรียนรู้ในเรื่องยาเสพติดและสถานการณ์ในประเทศไทย เพื่อเปิดมุมมองในการทำงานด้านยาเสพติด และเรื่องการบริหารจัดการองค์กรซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกอบรมได้เปิดมุมมองใหม่ ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขและรับมือกับปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ และมีทักษะที่พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมาตรฐานสากล

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการองค์กรและพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม.

……………………………………………………………..