รมช.กนกวรรณ จับมือ “อพวช.-มรภ.ยะลา” เปิดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ “สานใจไทย สู่ใจใต้” หวังสร้างแรงบันดาลใจ-คุณค่าวิทย์ฯ แด่ลูกหลาน จชต.

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ตลอดจนนายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรภ.ยะลา) ผศ.ดร.ระริน รวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ว์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน คณะครู ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่ได้สะท้อนถึงครูโอ๊ะ ให้มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมนอกเหนือจากทฤษฎี วิชาการในห้องเรียน แต่จะต้องสร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตได้ด้วย

ขอแสดงความขอบคุณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ที่ทำให้เรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ยากเกินกว่าจะเข้าถึง และยังสร้างความตระหนักรู้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ผ่านนิทรรศการที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของนิทรรศต่าง ๆ อาทิ การสนุกกับอาชีพวิทย์, วิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case, กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ , กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ , การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอบรมครู เป็นต้น

“ไม่เพียงนักเรียนและครูที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ ในส่วนของครู กศน. ก็จะได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการสอนในทุกช่วงวัย โดยนำทักษะวิชาการไปเผยแพร่แก่ผู้เรียน กศน.ในทุกตำบล รวมทั้ง ครู สช.เองก็จะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนเช่นกัน ทั้งยังมีนิสิตนักศึกษาในภาคใต้อีกจำนวนมาก ที่มีทักษะความรู้และได้รับการสร้างเสริมในเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์สู่การเรียนการสอน ที่เรียกว่า นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วย

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง มาเรียนรู้ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมกิจกรรมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี และขอให้เยาวชนทุกคน เป็นคนดี ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้นำในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแ ละร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

…………………………………………………