ส่งงบการเงิน…จะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว เพียงนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ชุดเดียวเชื่อมถึงสรรพากรได้ทันที

                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เร่งผลักดันนิติบุคคลให้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ด้วยเอกสารงบการเงินเพียงชุดเดียว สามารถใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ช่วยลดภาระผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินทั้ง 2 หน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง ประโยชน์ของการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถช่วยลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับจากการนำส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานได้ดี โดยสามารถจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา หากวางแผนได้ดีก็ย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทเอง ต่อนักธุรกิจ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ และนำข้อมูลงบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบธุรกิจ รวมถึงงบการเงินในเชิง Business Model ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถพิจารณาข้อมูลเชิงลึก

ปัจจุบัน การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นการนำส่งด้วยเอกสารงบการเงินเพียงชุดเดียว สามารถใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้ง 2 หน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ซึ่ง กรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน พร้อมทั้งเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง ไว้คอยอำนวยความสะดวกและรองรับนิติบุคคลที่ต้องการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD  e-Filing) โดยนิติบุคคลที่จัดทำงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับบัตรคิวเพื่อนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายบริหารจัดการงบการเงิน            e-filing และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ชั้น 10 กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือดาวน์โหลดวิดีทัศน์/คู่มือ             ได้ที่ http://efiling.dbd.go.th ประกอบด้วย ความรู้ระบบ DBD e-Filing วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ  วิธีกรอกงบการเงินรูปแบบ excel วิธีกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และวิธีนำส่งและตรวจสอบผล

อธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า “การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ”

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02 547 4377, 02 547 4390-91, 02 547 5478 e-Mail : efiling.traning@gmail.com และ Facebook : DBD BIT

*********************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ