“รมช.อธิรัฐ ติดตามข้อสั่งการ แก้ไขปัญหาแม่น้ำท่าว้าเน่าเสียกว่าสิบปี สำเร็จเป็นที่น่าพอใจด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย เตรียมขยายผลนำเป็นโมเดลแก้ไขปัญหาพื้นที่อื่นๆ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำท่าว้า ณ บริเวณวัดสารภี ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่และทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำท่าว้า ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้เคยสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรีเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ได้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ ตรวจสอบการทิ้งน้ำเสียของแต่ละฟาร์ม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาแม่น้ำท่าว้า โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือแก้ไขปรับปรุงไม่ทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ โดยรื้อถอนท่อที่เคยฝังไว้สำหรับทิ้งน้ำเสีย และทำการฝังกลบบ่อน้ำเสียในเขตแม่น้ำ ในปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ ทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าว้าดีขึ้นตามลำดับ สามารถนำน้ำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกเดือน สำหรับปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่น ปัจจุบันคณะทำงานฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างข้อกำหนดในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อที่ อปท.จะได้ประกาศใช้ต่อไป

ทั้งนี้ จากความสำเร็จในการดำเนินการ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี นำเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโครงการแม่น้ำท่าจีน บริเวณ ต.ห้วยงู อ.หาญคา จ.ชัยนาท ซึ่งเกิดปัญหาคล้ายกัน พร้อมทั้งให้กำหนดมาตรการระยะยาวในการติดตามเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกแม่น้ำท่าจีนช่วงหน้าวัดท่าเจดีย์ ม.5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระยะทาง 1 ก.ม. ในเดือน เม.ย.64 เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน