อต. เปิดรับสมัครนั่งเก้าอี้ CEO คนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ต.ค. 2563

องค์การตลาด หรือ อต. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการองค์การตลาด” ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ หรือเมื่อครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

ขณะที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การบริหารจัดการ และวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ การประสานงานและเจรจาต่างๆ รวมถึงประสบการณ์การบริหารจัดการที่แสดงถึงการตัดสินใจ สั่งการ ความสามารถดำเนินการแปลงนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารบุคคล (คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การตลาด) หมายเลขโทรศัพท์: 0 2024 9270-4 ต่อ 66, 63 ในวันและเวลาราชการ หรือ Website องค์การตลาด: www.market-organization.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน (https://www.market-organization.or.th/news_event/notice/2562/05/6301.php)

…………………………………………………