กคช. ร่วมกับ พอช. จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 “สร้างไทยไปด้วยกัน” สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง (Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018) โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของสังคม สำหรับปี 2561 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักคือ “การจัดการขยะในชุมชน (Municipal Solid Waste Management)” เนื่องจากการขจัดขยะเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการจัดการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 “สร้างไทยไปด้วยกัน” สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง (Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018) เพื่อนำเสนอแนวคิดและข้อมูลการบริหารจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน/สถาบันวิชาการ/บุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล โดยโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2561 ประเภทอาคารแนวสูง ซึ่งชุมชนมีจุดเด่นในด้านความสะอาด และมีความร่มรื่น รวมถึงมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งชุมชน อีกทั้งยังมีรถเก็บขยะเข้าไปจัดเก็บขยะ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน รวมทั้งยังได้นำนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรีมาขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอีกด้วย

อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนมีจุดเด่นในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างชัดเจน ซึ่งรับรองได้จากรางวัลที่ได้รับมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวด ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2559 และปี 2561 ประเภทอาคารแนบราบ ประกาศนียบัตร รับรองให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางของจังหวัดระยอง รางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุมชน Zero Waste ชุมชนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อีกหลายรางวัล ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานต่างๆ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ผลักดันทั้งสองโครงการดังกล่าวให้เป็นชุมชนต้นแบบให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ และชุมชนอื่นๆ ได้นำความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ภายในชุมชนของตนเองต่อไป

 

———————————————-