‘พาณิชย์’ เตรียมความพร้อมรับไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562

‘พาณิชย์’ เตรียมเสนอประเด็นเด่นให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 ทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล พร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจในปีหน้า ทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรี และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ช่วงไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการของไทยที่จะรับไม้ต่อจากสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ว่าปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยต้องการผลักดันในช่วงที่เป็นประธานอาเซียน โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 33 หน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วหลายครั้ง นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่เห็นควรเสนอให้อาเซียนผลักดันให้สำเร็จในปี 2562 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ และประโยชน์ที่อาเซียนจะได้รับ โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งในเบื้องต้นคณะทำงานฯ เห็นว่าประเด็นที่น่าจะผลักดัน เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล เป็นต้น

นางอรมน เสริมว่า ขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารแนวคิด (Concept Paper) สรุปประเด็นที่จะผลักดันในปี 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ พิจารณาก่อนเสนออาเซียนต่อไป สำหรับการเตรียมการจัดการประชุมอาเซียนของไทยในปี 2562 กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) โดยการประชุมแรกที่จะจัดขึ้น คือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ ณ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในปี 2561 อาเซียนประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องที่สำคัญ เช่น จัดทำข้อสรุปความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาด ชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน และลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน เพื่อรองรับการใช้งานระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เป็นต้น

————————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์