กรมการข้าว เปิดตัวพันธุ์ข้าวน้องใหม่เชื้อปักษ์ใต้ 2 พันธุ์

กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 2 พันธุ์ ตอบโจทย์ชาวไทยมุสลิม 3 จังหวัด ชายแดนใต้

นายอภิชาติ เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าสายพันธุ์มะจานู PTNC99012-69 จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ “มะจานู69” และข้าวเจ้าสายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้รับรองพันธุ์ในชื่อ “อัลฮัมดุลิลลาฮ์4”

ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69 มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 497 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.2 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงยาวแน่นปานกลาง การแตกระแง้
ปานกลาง เมล็ดร่วงปานกลาง ความยาก-ง่ายของการนวดเป็นระดับปานกลาง รูปร่างเมล็ดเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก ข้าวสุกไม่เหนียว – ไม่ร่วน ตรงกับความนิยมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน พื้นที่แนะนำในการปลูกคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ข้าวเจ้าพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 611 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะรวงจับกันแน่นยาว รูปร่างเมล็ดค่อนข้างป้อม คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่ปานกลาง ขนาดเมล็ดค่อนข้างป้อม ข้าวหุงสุกค่อนข้างนุ่ม ไม่เหนียว – ไม่ร่วน ซึ่งตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทย – มุสลิม ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งหลังจากนี้กรมการข้าวมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 พันธุ์ ในฤดูนาปี 63/64 โดยพันธุ์มะจานู69 จะดำเนินการผลิตเป็นพันธุ์คัด จำนวน 500 กิโลกรัม และพันธุ์หลัก จำนวน 2 ตัน ในส่วนของพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 จะดำเนินการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ดัก จำนวน200 กิโลกรัม และจัดทำเป็นรวง จำนวน 5,000 รวง

……………………………………………………….