คปภ. ชี้แจงขั้นตอนมาตรการทางกฎหมายกรณี บริษัทประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ประกาศของสำนักงาน คปภ. ฉบับที่ 17/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กรณีมีการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยของ บริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอชี้แจงว่า การประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 111/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติให้สำนักงาน คปภ. ประกาศการฝ่าฝืนฯ โดยต้องระบุรายละเอียดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ประชาชนทราบ

ตามข้อกฎหมายในกรณีที่เงินกองทุนของบริษัทลดลงต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องเสนอโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน หรือวันที่ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทตรวจพบ และเมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว ในระหว่างดำเนินการตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่จะดำเนินการขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามมาตรา 27 วรรคสอง

“กรณีของบริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน คปภ. ได้รับแจ้งว่าได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนให้มีผลตามกฎหมาย ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าระดับเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็จะไม่มีกรณีที่นายทะเบียนจะต้องให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด ขณะนี้ จึงยังไม่มีคำสั่งห้ามบริษัท คิงไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการขยายธุรกิจ และบริษัทฯ ยังสามารถรับประกันภัยรายใหม่ได้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย