รมว.พม. รับข้อเสนอเครือข่ายเยาวชนฯ พร้อมเร่งแก้ปัญหาพนันออนไลน์

วันที่ 6 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 50 คน เข้าพบ เพื่อนำเสนอสถานการณ์ของปัญหาการพนันออนไลน์และหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงได้มีการยื่นข้อเสนอต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากพนันออนไลน์ ดังนี้ 1. ขอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505 ให้มีบทลงโทษที่รุนแรงรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างกลไกจัดการที่ดีและเข้มแข็ง โดยรัฐบาลกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง มีแผนงานตัวชี้วัด รวมถึงการปฎิบัติงานที่ชัดเจน และมีการจัยัยเสี่ยงเสี่ยงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม มีคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลที่มาจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ โดยเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เครือข่ายเยาวชนจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาและผลกระทบจากการพนันออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการรู้เท่าทันในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง รวมทั้งพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินภารกิจของกระทรวง พม. ตามข้อเสนอของเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ตนได้สั่งการให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดตั้งคณะทำงานจากกระทรวง พม. และขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ อีกทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายเยาวชนฯ เก่ี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายตามกระบวนการนิติบัญญัติ นอกจากนี้ กระทรวง พม. จะจัดอบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่เครือข่ายเยาวชนฯ เพื่อนำไปช่วยให้คำปรึกษาแนะนำและเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ซึ่งต่อไป จะมีการใช้แอปพลิเคชั่นในการจัดตั้งกลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องดังกล่าว โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

………………………………..