‘จับกัง1’ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลุยชลบุรี มุ่งพัฒนากำลังแรงงานอีอีซี ย้ำความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ

‘รัฐมนตรีสุชาติ’ มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด รับฟังสภาพปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านแรงงาน กำชับทุกหน่วยทำงานเชิงรุก ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งมุ่งยกระดับพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่อีอีซีโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมครัวไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี โดยนายสุรชัย กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก เกาะติดพื้นที่ทำงานอย่างครอบคลุม สร้างการรับรู้ภารกิจงานของกระทรวงกับประชาชนในจังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการเอ็สเอ็มอี บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ดูแลผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ พัฒนาแรงงานสอดคล้องความต้องการของอีอีซี รวมถึงควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

จากนั้น นายสุรชัย ยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) และสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy – MARA) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

ซึ่งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแห่งนี้ เปิดให้บริการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ EEC อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาแรงงานให้เป็นรูปธรรม ไปจนถึงการบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพื่อให้บริการด้านแรงงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดหาแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม ทั้งเพื่อพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ EEC ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ หรือ Super Worker โดยการนำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและนักลงทุนในพื้นที่เพื่อตรวจลงตรา Visa และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังได้รับฟังแผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตน จากผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร โดยก่อนเริ่มฉีดวัคซีนจะมีการคัดกรองเบื้องต้น และเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วจะรอให้ครบ 30 นาทีก่อน เพื่อดูอาการป้องกันอันตรายจากการแพ้วัคซีน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 จำนวน 25 ราย ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล วิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดชลบุรีพบว่า ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการ จำนวน 16,538 แห่ง ลูกจ้าง จำนวน 767,185 คน มีตำแหน่งานว่าง จำนวน 48,057 อัตรา ผู้สมัครงาน จำนวน 12,849 คน และการบรรจุงาน 4,645 คน อัตรา จำนวนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 125,545 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย MOU ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63) จำนวน 108,563 คน ได้แก่สัญชาติกัมพูชา 56,506 คน สัญชาติลาว 9,227 คน สัญชาติเมียนมา 42,840 คน และมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 24,501 แห่ง ผู้ประกันตนจำนวน 876,273 คน

………………………………….