ซีพีเอฟ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการดำเนินด้านความยั่งยืน เพิ่มการมีส่วนรวมทุกภาคส่วนขององค์กร  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินสถานะด้านความยั่งยืนเทียบกับกรอบการดำเนินงานสากล ซึ่งเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานจากทุกธุรกิจในการพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืน ตลอดจนรับทราบสถานการณ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปัจจุบันขององค์กร เช่น ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน การตลาด มาตรฐานการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น

ผลการประชุมครั้งนี้จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในงานนี้หน่วยงานในต่างประเทศของ ซีพีเอฟ จาก กัมพูชา มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ อินเดีย ตุรกี และเวียดนาม ร่วมประชุมแบบออนไลน์ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเทศของตน ณ ห้องประชุม อาคารเอไอเอ ถ.รัชดาภิเษก

…………………………………..