รมว.พม. เปิดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” Housing For All: World Habitat Day Thailand ๒๐๑๘

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง” Housing For All: World Habitat Day Thailand ๒๐๑๘ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และมูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (ACHR) จัดขึ้นเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้แทนจากองค์กรชุมชน เครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ผู้แทนจากเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา และอินโดนีเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมในงานดังกล่าวงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP