เรามาช่วยกันทำให้ปัญหาความรุนแรงหมดไปจากสังคมไทย

Featured Video Play Icon

เรามาช่วยกันทำให้ปัญหาความรุนแรงหมดไปจากสังคมไทย

โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์