‘พาณิชย์’ เผยผลระดมความเห็นภาคเกษตร ชี้!รัฐต้องมีกองทุนเอฟทีเอเยียวยา พร้อมเล็งเสนอคณะทำงานฯ พิจารณา ธ.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลประชุมระดมความเห็นกับภาคเกษตร เรื่อง “ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และกลไกช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี” ชี้เกษตรกรขอให้ภาครัฐหาแนวทางปรับปรุง และจัดตั้งกองทุนที่ช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เล็งเสนอรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนฯ ต่อคณะทำงานพัฒนากองทุนเอฟทีเอธันวาคมนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยภาคเกษตร เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิชาการ รวมทั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) และสมาชิกสภาเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ร่วมประชุม

นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้เน้นรับฟังความเห็นเพื่อหากลไกที่จะช่วยเหลือภาคเกษตร ซึ่งแม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีกลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA อาทิ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเน้นช่วยเหลือภาคเกษตรเป็นหลัก และโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเน้นช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ แต่กลไกดังกล่าวยังมีข้อจำกัด และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรเท่าที่ควร ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นในเรื่องข้อจำกัดของกลไกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ที่มีอยู่ว่า เกษตรกรไม่สามารถเขียนโครงการขอรับการช่วยเหลือได้ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เกณฑ์การพิจารณามีความเข้มงวด มีระเบียบขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ งบประมาณโครงการและรูปแบบการช่วยเหลือยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ไม่สามารถช่วยให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตได้อย่างแท้จริง

นางอรมน กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุน FTA เช่น กองทุนควรมีความเป็นอิสระจากระเบียบราชการ ควรมีการจ่ายชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลาการชำระคืนที่นาน รวมทั้งขอให้ส่งเสริมเกษตรกรใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรขั้นต้นเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมได้ และกองทุน FTA ควรเป็นรูปธรรม มีความคล่องตัว สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การประชุมระดมความเห็นครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาแนวทางปรับปรุงและจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ ที่ผ่านมา กรมฯ ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน โดยไม่นิ่งนอนใจ และได้เร่งหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด หลังทราบถึงผลกระทบจาก FTA ที่มีต่อเกษตรกร ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าจะรวบรวมข้อมูลและความเห็นที่ได้จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดการขอจัดตั้งกองทุน เสนอต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ตั้งขึ้น โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นฝ่ายเลขานุการ ภายในเดือนธันวาคมนี้” นางอรมน เสริม

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมการประชุมระดมความเห็นย้อนหลัง และร่วมแสดงความเห็นเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

………………………………………………….

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

5 ตุลาคม 2563