จับกัง1 ดัน MoU ต่ออายุในประเทศ เลี่ยงโควิด-19 หวังแก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MoU และกำลังจะครบวาระการจ้างงาน 4 ปี ในเดือน พฤศจิกายน 2563 สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 และอาจก่อให้เกิดการระบาดซ้ำในประเทศไทย ขณะนี้เตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MoU) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป

นายสุชาติ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน MoU ตามปกตินั้น ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นรองรับการฟื้นฟูและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อมิให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอแนวทางการดำเนินการดังกล่าว

ซึ่งจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานกำลังจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564 จำนวนถึง 131,587 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 34,053 คน ลาว 24,597 คน และเมียนมา 72,937 คน

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนดำเนินการว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 สามารถดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 2. ยื่นขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน (มีอายุไม่เกินครั้งละ 2 ปี) 3. ขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจัก (Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท 4. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ สำนักเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ทะเบียนภาคจังหวัดสาขาหรือที่กรมการปกครองกำหนดในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงาน

ทั้งนี้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @service_workpermit หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

………………………………………………………