กรมควบคุมโรค ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยรองอธิบดีและผู้บริหารกรมควบคุมโรค ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (โควิด 19) การจัดการกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

และเตรียมความพร้อมรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติด้านสาธารณสุข กับมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิทยา รวมถึงลดความตื่นตระหนก และคืนวิถีชีวิตที่เป็นปกติให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเร่งรัดการทำงานตามข้อกำหนดหรือพันธะสัญญาระหว่างประเทศ ด้วยแผนงานลดโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ การยุติปัญหาวัณโรค การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน การต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ และการขับเคลื่อนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
……………………………………………..
ข้อมูลจาก : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
วันที่ 5 ตุลาคม 2563