พม. มอบโล่ประกอบเกียรติคุณ อันเป็นแบบอย่างทีดีให้แก่สังคม ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ และคุณงามความดีแก่ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โดย นายปภาวิน นิธิเมธาวิน ประธาน และ นางสาว ทิพาศิริ จตุรงคสัมฤทธิ์ กรรมการ บริหาร ผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จาก ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสอันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทางบริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ช่วงวิกฤต โควิด 19 และได้ร่วมบริจาค ยารักษาโรค

1. คามอล พาราเซตามอล จำนวน 600,000 เม็ด
2. คามอล น้ำสำหรับเด็ก จำนวน 42,600 ขวด
3. ยาธาตุ น้ำขาว ตราห่านคู่ขนาด 60 มล.จำนวน 5,000 ขวด
4. ยาธาตุ น้ำขาว ตราห่านคู่ ขนาด 180 มล.จำนวน 3,6000 ขวด

รวมมูลค่า 1,148,000 บาท ทางบริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างสูง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ “โครงการ พม.ห่วงใยสู้ภัย โควิด19

………………………………………………………….